top of page

HuntFish

MEDIA

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR STRUNGE ApS

Nedenstående betingelser gælder for alle leverancer fra STRUNGE ApS (STRUNGE FILMDESIGN (HuntFishMEDIA), herefter (Leverandøren), til Kunden, medmindre parterne skriftligt har aftalt andet. 

 

Aftale indgåelse 

Endelig bindende aftale foreligger, når Leverandøren via [e-mail] har bekræftet Kundens bestilling, og denne ordrebekræftelse er nået frem til Kundens e-mail server. 

 

Leveringstiden 

Tidspunktet for levering af produktet vil særskilt være aftalt. Lørdage, søndage, ferie- og helligdage medregnes ikke ved opgørelse af produktions- og leveringstider. 

 

Leverandøren er uden ansvar for forsinkelser eller forhindringer, der skyldes force majeure og andre lignende forhold, der unddrager sig Leverandørens kontrol, hvad enten disse hindringer indtræder hos Leverandøren, Leverandørens underleverandører eller andre med hvem Leverandøren ligestilles. I tilfælde, hvor udskudt levering skyldes Kundens manglende levering af oplysninger, data eller andet dokumentationsmateriale, foreligger der ikke forsinkelse. 

 

Priser, betaling og levering 

Alle opgivne priser er eksklusiv moms. Den gældende pris er den, som på dagen for bestillingen er aftalt og fremgår af ordrebekræftelsen. 

 

Kunden betaler ved opstart 25% af den estimerede pris, med mindre andet aftales. Restkøbesummen forfalder til betaling ved levering, og sidste rettidige betalingsdag er 5 dage efter levering har fundet sted, medmindre andet særskilt er aftalt. 

 

Ved forsinket betaling påløber der et rykkergebyr på kr. 100 pr. rykker. Leverandøren udsender dog maksimalt tre rykkerskrivelser, hvorefter kravet overgives til inkasso. Der påløber morarenter svarende til rentelovens sats, indtil betaling sker. 

 

Ved manglende rettidig betaling er Leverandøren berettiget til uden yderligere varsel at ophæve aftalen og nægte fortsat levering, herunder afbryde forbindelse til servere som stilles til rådighed for Kunden. 

 

Ejendomsforbehold 

Leverandøren bevarer den fulde ejendomsret til det solgte, indtil købesummen med tillæg af renter og inkassoomkostninger er betalt. 

 

Reklamation 

Kunden er ved levering forpligtet til at sikre sig, at det leverede er som aftalt. Eventuelle fejl eller mangler ved det leverede skal påberåbes senest 7 dage efter, at disse er konstateret eller burde have været konstateret. Ved for sen reklamation har Kunden ingen ret til vederlagsfri afhjælpning eller krav i øvrigt. 

 

Reklamation over fejl og mangler skal ske pr. e-mail og skal ledsages af en beskrivelse af, hvori fejlen eller manglen 

består. Såfremt det måtte vise sig, at leverancen er behæftet med fejl eller mangler, er Leverandøren berettiget til efter eget valg at foretage omlevering eller afhjælpe sådanne fejl og mangler inden for rimelig tid. 

 

Viser det sig, at den manglende funktionsdygtighed skyldes Kundens forhold, herunder forkert installation eller brug heraf, kan Leverandøren kræve, at Kunden betaler for alle udgifter forbundet med udbedringen i henhold til Leverandørens gældende satser herfor. 

 

Ansvar 

Leverandøren indestår for, at den bestilte ydelse vil blive udført på professionel og faglig forsvarlig måde, men giver ingen garanti for, at den bestilte ydelse vil føre til et bestemt resultat for Kunden. 

 

Leverandøren hæfter, uanset på hvilket grundlag et krav rejses, ikke for indirekte tab eller følgeskader, herunder driftstab, avancetab, tab af data eller software eller lignende. Leverandørens ansvar er for ethvert tab eller skade beløbsmæssigt begrænset til det beløb, som Kunden har betalt for ydelsen fra Leverandøren. 

 

Ved web-løsninger vil der være en indkøringsfase på 30 dage i hvilken Leverandøren foretager de nødvendige tilpasninger og ændringer. Leverandøren er fri for ethvert ansvar tab som følge af de deraf følgende driftsstop i denne indkøringsfase. 

 

Enhver brug af hjemmesiden er Kundens eget ansvar. Leverandøren har således intet ansvar for rigtigheden af informationer på hjemmesiden eller 

 

Kundens anvendelse af forretningskendetegn eller lignende, som krænker andres rettigheder. Kunden er forpligtet til at friholde Leverandøren for ethvert krav, som måtte blive rejst mod Leverandøren som følge af Kundens forhold. 

 

Immaterielle rettigheder 

Leverandøren bevarer alle ophavsrettig-heder og andre rettigheder til leverede produkter, herunder ret- ten til udviklede hjemmesider, fotos, film/videoer og de software værktøjer m.v., som måtte indgå i eller være anvendt til udviklingen heraf

 

Lovvalg og værneting 

Alle tvister skal afgøres efter dansk ret ved Retten i Århus, uanset om sagen anlægges af Leverandøren eller Kunden. 

bottom of page